De Nijmeegse Psychologenpraktijk

Psychologie en coaching in Nijmegen

Betalingsvoorwaarden

 

Heeft de  praktijk een contract met jouw zorgverzekeraar? Dan declareren we direct bij je zorgverzekeraar. Je eigen risico wordt aangesproken. Heeft de praktijk geen contract met jouw zorgverzekeraar? Dan ontvang je na elke sessie van de praktijk de factuur. Deze dien je zelf aan de praktijk over te maken, waarna je deze eventueel kan indienen bij je zorgverzekeraar, ook hier wordt eerst je eigen risico verrekend. Voor meer informatie over de tarieven zie ons kopje tarieven

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken van de voorwaarden van je zorgverzekering en om jezelf te informeren over de hoogte van de vergoeding. Door in behandeling te komen ga je akkoord met de betalingsvoorwaarden. Je hebt een individuele betalingsplicht aan de praktijk voor de afgenomen consulten, dit staat los van de hoogte van de vergoeding door jouw zorgverzekeraar.

 

De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing:
  • Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diagnostiek en behandelafspraken, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.
  • Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak worden geannuleerd. Wordt er binnen de 48 uur afgezegd of wordt er zonder afmelding een afspraak gemist dan is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Cliënt ontvangt dan een rekening van €85. 
  • Alle door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde bedragen voor diagnostiek en behandelafspraken en andere vergoedingen dienen door de cliënt te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van de factuur. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  • Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal de praktijk de cliënt eerst een kosteloze eerste betalingsherinnering sturen, na 24 dagen na factuurdatum de tweede kosteloze betalingsherinnering en na 34 dagen na factuurdatum een aanmaning wat tevens de laatste kosteloze betalingsherinnering is. Wordt de factuur dan niet binnen 10 dagen betaald ontvangt cliënt een ingebrekestelling. Hierin wordt cliënt verzocht de betaling binnen uiterlijk 5 dagen te voldoen en wordt de laatste kans gegeven om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na vijf dagen incassokosten worden berekend.
  • Voldoet de cliënt binnen die vijf na de datum van de laatste betalingsherinnering/ ingebrekestelling niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.
  • Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.